Ειδική Αγωγή

Posted in Ειδική Αγωγή

Ειδική Αγωγή

Ειδική Αγωγή είναι ο ειδικός κλάδος της παιδαγωγικής επιστήμης, που έχει τη δυνατότητα να παρέχει ιδιαίτερους τρόπους μεταχείρισης και εκπαίδευσης στα άτομα με ειδικές ανάγκες, εξασφαλίζοντας τους  καταλληλότερες   συνθήκες μάθησης, ώστε αυτά να μπορέσουν να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους και να καταστούν μέλη του κοινωνικού συνόλου και παράλληλα να προληφθεί η πιθανή περιθωριοποίησή τους.

Σκοπός της Ειδικής Αγωγής είναι η υποστήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ώστε αυτά να μπορέσουν να προαχθούν σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά, κοινωνικά, ηθικά και αισθητικά στο βαθμό που οι δυνατότητές τους το επιτρέπουν και τελικά να ενταχθούν στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον, να πετύχουν την «αλληλοαποδοχή  χωρίς περιθωριοποίηση και υποτίμηση κανενός.

Οι εκπαιδευτές ειδικής αγωγής αξιολογούν και παρέχουν προσαρμοσμένες στρατηγικές θεραπείας και αποκατάστασης σε ατομικό επίπεδο, ώστε να αντιμετωπίζονται δυσκολίες και ελλείψεις στους τομείς της μάθησης, της αντίληψης, των κοινωνικών δεξιοτήτων και της συμπεριφοράς  σε παιδιά με εξελικτικές και μαθησιακές δυσκολίες.

Με άλλα λόγια, Ειδική αγωγή είναι η προσαρμογή της διδασκαλίας (με όποιο διδακτικό αντικείμενο) πάνω στις δεξιότητες που διευκολύνουν το παιδί στη μάθηση. Είναι δηλαδή η βοήθεια στην επίτευξη του στόχου της διδασκαλίας με παραπάνω από μία διδακτική μέθοδο, ώστε το παιδί να κατακτήσει τη συγκεκριμένη  δεξιότητα που πρέπει να διδαχτεί.

Ο Ειδικός Παιδαγωγός συνεργάζεται με γιατρούς ανάλογης ειδικότητας  όπως: αναπτυξιολόγο, παιδονευρολόγο, παιδοψυχίατρο, αλλά και άλλους ειδικούς όπως: λογοθεραπευτή, ψυχολόγο, εργοθεραπευτή, φυσικοθεραπευτή.

Παρεμβαίνει σε ένα ευρύ φάσμα τομέων και δεξιοτήτων,  χρησιμοποιεί το παιγνίδι και  άλλες δραστηριότητες,   ώστε να φτάσει το παιδί στο υψηλότερο δυνατό λειτουργικό επίπεδο. 

Νίκη Λουκά B.A., M.Phil.

Ειδική Παιδαγωγός